Głosić (κηρύσσω kēryssō)

Wyruszywszy zaś ogłaszajcie mówiąc, że przybliżyło się Królestwo Niebios. (Mt 10,7)

πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

euntes autem praedicate dicentes quia adpropinquavit regnum caelorum.

Jest jedno posłanie, którego Pan Jezus udzielił Kościołowi. Dlatego jest jedna Ewangelia. Głoście, ogłaszajcie, zwiastujcie, pokazujcie życiem, potwierdzajcie gestami, że Pan jest blisko. Bóg nie chowa się za formalnym dystansem. Nie ukrywa się w konwenansach i poprawnej dyplomacji. On Jest Bogiem bliskim. Ten, kto doświadczył tej bliskości, ma odwagę to głosić.

http://www.pixabay.com

Komentarz