Wyjaśnić (διασαφέω diasafeō)

Wtedy opuścił tłum i wszedł do domostwa. I przyszli do Niego uczniowie Jego mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu polnym. (Mt 13,36)

Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦλέγοντες· διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 

tunc dimissis turbis venit in domum et accesserunt ad eum discipuli eius dicentes dissere nobis parabolam zizaniorum agri.

Wyjaśnieniem każdego słowa w Piśmie Świętym jest sam Jezus Chrystus. On swoim światłem, prawdą, obecnością nadaje każdemu słowu wieczne znaczenie. On jest Prawdomównym Egzegetą, gdyż świadczy o Nim sam Ojciec. Twoje Słowo jest lampą na mojej ścieżce.

http://www.pixabay.com

Komentarz