Prawdziwy (ἀληθής alēthēs)

Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. (J 5,32)

ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ.

alius est qui testimonium perhibet de me et scio quia verum est testimonium quod perhibet de me.

Jezus mówi o Sobie, że jest Prawdą, a dziś podkreśla, że jest Ktoś, Kto o Nim świadczy i to świadectwo jest prawdziwe. Niebawem także będziemy świadkami wielkopiątkowego pytania Piłata: Cóż to jest prawda? To, co prawdziwe, staje w opozycji do kłamstwa, ale jak ukazuje nam język grecki jest także przeciwieństwem do ukrywania się, bądź ujścia uwagi (λανθάνω). Prawda zatem, to rzeczywistość w pełni jawna. Prawda o Bogu, to Prawda, która się objawia, stając się jednocześnie światłem dla mojego życia. Dzięki Prawdzie mogę być niczym Mojżesz, którego twarz promieniała po spotkaniu z Bogiem.

http://www.pixabay.com

Komentarz