Patrzeć (θεωρέω theōreō)

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa Moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. (J 8,51)

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

amen amen dico vobis si quis sermonem meum servaverit mortem non videbit in aeternum.

Mówi się, że wielcy dostojnicy nie idą, a kroczą, nie jedzą, a spożywają i jakoś zawsze pochylają się nad zagadnieniem. Już pierwsze zdanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii ukazuje nam, że bycie w pochyle to za mało. Trzeba jeszcze patrzeć. Biblia Tysiąclecia przetłumaczyła to pierwsze zdanie Jezusa jako: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa Moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Co ciekawe, w tej krótkiej wypowiedzi aż dwukrotnie pada słowo, które wiąże się z patrzeniem. Najpierw τηρήσῃ od τηρέω, które znaczy zachować/mieć na coś baczenie, oraz podobnie brzmiące θεωρήσῃ od θεωρέω, czyli patrzeć. Żeby nie zobaczyć śmierci na wieki, trzeba zachować naukę Jezusa, a to wymaga spojrzenia na Niego, oglądając Jego Słowo.

Komentarz