Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Obraz (εἰκων eikon)

I mówi im: Czyj obraz ten i napis? Oni zaś powiedzieli Mu: Cezara. (Mk 12,16)

καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Καίσαρος.

Żydzi musieli usłyszeć, że Słowo odwołuje ich do tego, co samo uczyniło “w początku”. Przypomniało, że noszą w sobie obraz i podobieństwo do Ojca. Dlatego mają siebie oddać Temu, który umieścił w każdym z nas światło Swojej miłości, piękna, mądrości. Czy warto zamienić to bogactwo na brzęczącą przy upadku monetę?

Greckie słowo jest nam znane. To “ikona”. Jesteś ikoną o oczach Przedwiecznego, z sercem zdolnym przyjąć i dać dobre słowo. Jesteś ikoną napisaną Ręką Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Komentarz

%d