Wieść na manowce (πλανάω planao)

Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście wiedzeni na manowce, że nie poznaliście Pisma ani mocy Bożej? (Mk 12,24)

ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε µὴ εἰδότες τὰς γραφὰς µηδὲ τὴν δύναµιν τοῦ θεοῦ;

Sam termin w stronie biernej oznacza bycie wprowadzonym w błąd (godne uwagi jest pytanie: przez kogo?).

Można mieć Pismo i Go nie poznać (οἶδα, jako brama dla duchowego patrzenia). Do rozważania Słowa potrzebna jest mądrość płynąca z góry (por. Syr 39,1nn). Jeśli chce się poznać tajemnice Boże i zrozumieć swoje serce (por. Dn 2,30nn.47), to potrzebna jest mądrość otrzymana od Boga (por. Dn 5,11nn). W przeciwnym wypadku nie zrozumiesz ani Słowa, ani mocy Bożej, ani siebie, błąkając się po bezdrożach.

Komentarz