Sprzedać (πιπράσκω pipraskō)

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13,46)

εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιµον µαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

Termin pipraskó jest tu wyjątkowy, bo Mateusz zawarł w nim niesamowitą myśl. Za jego pomocą wyraża się nie tylko zwykłą sprzedaż majątku, ale nadto oddanie siebie w niewolę. I tak w Starym Testamencie możemy znaleźć przypadek złodzieja, który nic nie ma (Wj 22,2); człowieka, który prawdopodobnie sprzedał się w niewolę za długi (Kpł 25,48); Achaba, który zaprzedał się całkowicie w niewolę bałwochwalstwa (1 Krl 21,20.25); Esterę, która prosi króla o darowanie życia (Est 7,4). Poszukiwacz pereł (Jezus) sprzedał nie tylko Swoją własność, ale całe Swoje życie, żeby kupić jedną, drogocenną perłę. Ty jesteś tą Perłą!

Komentarz