Bronić kogoś (ἀπολογέομαι apologeomai)

Postanówcie więc w sercach waszych nie przygotowywać wcześniej obrony. (Łk 21,14)

θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν µὴ προµελετᾶν ἀπολογηθῆναι.

Jeśli chodzi o tłumaczenie, to apologeomai jest bezokolicznikiem aorystu użytym w stronie biernej i użytym tu przez św. Łukasza, by wskazać cel akcji.

Po co masz przygotowywać obronę/bronić się, skoro On pośle Parakleta/Adwokata?

Komentarz