Pojednać (καταλλάσσω katallasso)

W Imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W Imię Chrystusa prosimy: dajcie się pojednać z Bogiem! (2 Kor 5,20)

ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσßεύοµεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡµῶν· δεόµεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

Katallassó pierwotnie oznaczało wymianę monet, później zmianę z wrogości na przyjaźń (jak opisuje to słownik Stronga). św. Paweł używa tego wyrażenia w stronie biernej, co oznacza, że ja sam nie jestem w stanie pojednać się z Bogiem. Nie mam takiej mocy i siły. Tylko Bóg może mnie pojednać ze Sobą.

Może być tak, że nie chcę zerwać z grzechem, bo mi z nim “dobrze” – jest przyjemny, mam z niego “korzyści”. Pytanie, czy chcę, żeby Bóg pojednał mnie z Sobą.

Komentarz