Szukać (ζητέω dzēteō)

I siedział wokół Niego tłum, i mówią Mu: Oto Matka Twoja i bracia Twoi, i siostry Twoje na zewnątrz szukają Cię. (Mk 3,32)

καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἔξω ζητοῦσίν σε.

Czasownik ζητέω ma jeszcze szersze pole znaczeniowe: dociekać, rozważać, wnikać w coś, dążyć do czegoś, zabiegać o, prosić, żądać. Z tego kontekstu wynika, że najbliżsi Jezusa mają w sobie intensywne, silne, pragnienie spotkania. Jeśli weźmiemy pod uwagę poszukiwanie Dwunastoletniego, to odkryjemy przez Serce Maryi jeszcze głębszy sens poszukiwania Jezusa. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu.

Jezus natomiast szuka w każdym z nas matki, brata lub siostry, z porywem miłości swojego Boskiego Serca.

Komentarz