Imię (ὄνομα onoma)

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. (Mt 10,2)

Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόµατά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίµων ὁ λεγόµενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωßος ὁ τοῦ Ζεßεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ.

Imię jest synonimem samej osoby, zawarta jest w nim tajemnica powołania. Napawa ufnością fakt, że Bóg zna moje imię/mnie (por. Iz 43,1). Pamięta o mnie (por. Iz 49,16).

Komentarz