Czas nawiedzenia (καιρός τῆς ἐπισκοπῆς kairos tes episkopes)

Zrównają cię z ziemią i zgładzą twoje dzieci. Nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia. (Łk 19,44)

καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

Dzisiejszy opis oblężenia Jerozolimy jest typowym przykładem vaticinium ex eventu, czyli proroctwa z wydarzenia. św. Łukasz może dokładniej dać nam obraz upadku Świętego Miasta, ponieważ swoje dzieło spisuje już po roku siedemdziesiątym.
Jezus z ewidentnym smutkiem robi wyrzut, że Jerozolima οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου (nie poznało czasu swego nawiedzenia). Ewangelista używa tutaj dwóch słów, które stają się kluczowe dla wypowiedzi Zbawiciela. Kαιρός τῆς ἐπισκοπῆς (czas nawiedzenia) należy rozumieć nie tyle jako upływ chwil, ile raczej czas, który jest okazją – właściwym momentem. Natomiast słowo ἐπισκοπή jest rzeczownikiem, którego znaczenie określa uważne patrzenie na coś. Stąd zresztą mamy określenie przewodników gmin chrześcijan. Od chwili misji Chrystusa jesteśmy naznaczeni łaską i każdy moment jest καιρός; idąc za św. Pawłem: Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia (2 Kor 6,2b). Warto spojrzeć na swoje życie, jako na przepełnione obecnością Jezusa. Może też dobrze polecać dziś biskupów Kościoła, aby byli ἐπίσκοποι, a nie τυφλόι.

źródło: pixabay.com

Komentarz