Przedstawić (παρίστημι paristēmi)

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Łk 2, 22

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,

Słownik Stronga podaje dosłowne tłumaczenie jako postawić kogoś/coś obok blisko, przedstawić, ofiarować – tego słowa np. używa św. Paweł zwracając się do Rzymian, by ofiarowali swoje ciała na ofiarę żywą (por. Rz 12, 1). Nabiera ono znaczenia liturgicznego i w przypadku Jezusa oznacza postawić przed Panem. Św. Łukasz daje do zrozumienia swoim czytelnikom, że Chrystus od początku swojego życia ma jasno określony cel – stać blisko Pana, oddanym na Jego służbę.

Komentarz