Powiedział (ελαλησεν elalēsen)

Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek nie przemawiał tak, jak Ten człowiek. (J 7,46)

ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

„Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego Słowem” – śpiewamy w jednym z mszalnych psalmów . „Panie, powiedz tylko słowo…” – błagamy za setnikiem przy podniesieniu. Norwid napisze: „Oj, trzeba nam, trzeba, bardziej niż chleba, dobrej nowiny”. Przecież „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem z ust Boga”. „Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego” – wyzna Piotr zasłuchany w naukę Mistrza.

Nie ma mocniejszej mowy od słowa Boga, niż słowo Jezusa. Kiedy On mówi, wszystko powstaje, pięknieje i okrywa się światłem i szatą nadziei.

Komentarz