Godzina (ὥρα hōra)

Potem mówi uczniowi: Oto Matka twoja. I od owej godziny przyjął uczeń Ją do swoich. (J 19,27)

εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπʼ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

Przyszła godzina, w której Syn Boży wypełnia wolę Ojca. Wokół męki Pana Jezusa wypełniają się wersety Starego Testamentu. Nowy Testament, ten z Krzyża, ustanawia nowe więzi, nową płodność. Wypełnieniem tej godziny są decyzje i gesty Matki Jezusa i Jego umiłowanego ucznia. Podejmują ostatnie słowa Jezusa w tej godzinie, która jakby się zatrzymała, a jednocześnie stała się cezurą nowego czasu. Weszliśmy przez tę godzinę w czasy ostateczne. Kościół żyje w „ostatnim tygodniu”.

Komentarz