Świadectwo (μαρτυρία martyria)

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. (J 21,24)

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

Hic est discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, et scripsit hæc: et scimus, quia verum est testimonium eius.

Świadectwo, o którym dziś mowa, to innymi słowy prawdomówne i szczere zeznanie, nieukrywany dowód, prawdziwe potwierdzenie. Świadectwo to prawdziwy dokument, dowód faktycznego stanu rzeczy. Na przykład świadectwo ucznia na koniec roku szkolnego potwierdza poziom zdobytej wiedzy i włożonego wysiłku w ciągu roku.

Ciekawostką jest fakt, że greckie słowo martyria znaczy nie tylko świadectwo ale też męczeństwo. Kończy się rok szkolny. Uczeń, rodzice i nauczyciele wiedzą dobrze, że trzeba się namęczyć, aby końcowe świadectwo było jak najlepsze.

Ewangelista Jan często używa słowa świadectwo. Świadectwo o prawdziwym życiu daje Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, przynosi je Jan Chrzciciel, głosi je umiłowany uczeń, ale też składają je fałszywi świadkowie. Ci ostatni robią to lekkomyślnie, bez wysiłku, fałszywie. Włożony zaś trud, wysiłek, ofiara, aby życie było prawdziwe, najlepiej świadczy o nas i o naszym Panu – Świadku prawdomównym, którego naśladujemy i wyznajemy.

http://www.pixabay.com

Komentarz