Czynić (ποιέω poieō)

Ktokolwiek bowiem czyniłby wolę Ojca Mojego w Niebiosach, ten Moim bratem i siostrą, i matką jest. (Mt 12,50)

ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in cælis est: ipse meus frater, et soror, et mater est.

Po raz pierwszy człowiek usłyszał wolę Boga już w raju: …czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28). Od tej pory ciągle w sumie o to chodzi, by żyć, pracować, kochać, przebaczać zgodnie z Wolą Ojca. W ten sposób budujemy nowe więzi z Panem Jezusem i naszymi braćmi, i siostrami. Ewangelia nie jest jakimś kolejnym programem duszpasterskim. Ona jest raczej źródłem dla wszystkich pomysłów na życie, na zaangażowanie, działanie w Kościele.

Dopisz swoje punkty

Komentarz