Mieć w nienawiści (μισέω miseō)

Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, lecz nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a także swojego życia, nie może być moim uczniem. Łk 14, 26

Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφὰς ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

si quis venit ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores adhuc autem et animam suam non potest esse meus discipulus.

Chodzi o wybór, o pierwszeństwo. Podobnie jest w Rz 9, 13: umiłowałem Jakuba, a nie Ezawa.

Komentarz