Czuwać (ἀγρυπνέω agryneō)

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście zostali uznani za godnych, aby uniknąć tego wszystkiego, co ma się stać – i stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,36)

ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Vigilate itaque, omni tempore orantes, ut digni habeamini fugere ista omnia, quæ futura sunt, et stare ante Filium hominis.

Czuwanie i modlitwa rodzą dobre owoce. Innymi słowy, szkoda byłoby przespać życie, nie popatrzeć na niebo, nie wznieść codziennie myśli ku górze, ku Bogu, czy też stracić z oczu piękno ukryte w człowieku.

Fot. PP

Komentarz