Pisać (ἐπιγράφω epigrafō)

Gdyż to (jest) przymierze, które położę domowi Izraela po dniach owych, mówi Pan: Dając prawa moje do myśli ich i na sercach ich napiszę je, i będę im z Boga i oni będą Mi za lud. (Hbr 8,10)

ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Quia hoc est testamentum, quod disponam domui Israel post dies illos, dicit Dominus: Dando leges meas in mentem eorum, et in corde eorum superscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum.

Kiedyś Bóg przykazania zapisał na kamiennych tablicach, teraz pragnie zapisać swoje Słowo na żywej tkance ludzkich serc. Pismo Boga wprowadza nowe światło w ludzki umysł, a przede wszystkim przenika do głębi, kształtując każdego z nas na podobieństwo swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Ojciec patrzy na każdego z nas przez Serce Syna. Jest to wyłącznie optyka miłości miłosiernej.

Pismo jest czytelne, gdy serce jest i pozostaje czyste.

http://www.pexels.com

Komentarz