Raz (ἄπαξ hapaks)

Tak więc miałby On wiele razy cierpieć od założenia świata; teraz zaś raz na końcu wieków na zniweczenie grzechów przez ofiarę swoją uczynił się widocznym. (Hbr 9,26)

ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.

alioquin oportebat eum frequenter pati ab origine mundi: nunc autem semel in consummatione sæculorum, ad destitutionem peccati, per hostiam suam apparuit.

Jednokrotne i jedyne dzieło odkupienia nie wymaga poprawki, aneksów, prolongaty, nowelizacji. Raz na zawsze, jedną ofiarą z samego siebie, Pan Jezus otworzył nam wejście do Królestwa Bożego. Nieodwołalne są dary i wezwania Boże. Ta prawda stanowi fundament do tego, by dziś pewnie zrobić kolejny krok na drodze wzrastania w miłości, w takiej, która swój początek i cel ma w sercu Boga. Po drodze obejmuje spotkanych braci i siostry, aby iść razem. Ma w sobie tyle radości i odwagi, by raz jeszcze przyjąć prawdę i ją przeżyć, że potrzeba tylko Jednego.

http://www.pexels.com

Komentarz