Przejrzeć całkowicie (διαβλέπω diablepō)

Ponownie położył ręce na jego oczy. Wtedy niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Został uzdrowiony i wszystko widział wyraźnie. Mk 8,25

εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ ἀπεκατέστη καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.

einde iterum inposuit manus super oculos eius et coepit videre et restitutus est ita ut videret clare omnia.

Człowiekowi czasem potrzeba czasu, żeby wyzdrowieć. Nie wynika to z braku mocy po stronie Jezusa.

Komentarz