Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Skosztować (γεύομαι geuomai)

Wówczas Żydzi zawołali: Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, a także prorocy, Ty natomiast twierdzisz: «Kto będzie przestrzegał Mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki». (J 8,52)

εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις· Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.

dixerunt ergo Iudaei nunc cognovimus quia daemonium habes Abraham mortuus est et prophetae et tu dicis si quis sermonem meum servaverit non gustabit mortem in aeternum.

Czasownik γεύομαι w Ewangelii św. Jana występuje tylko dwukrotnie. Raz podczas wesela w Kanie Galilejskiej: ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος Skoro przewodniczący uczty skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było – służący natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego (J 2,9) i drugi raz w dzisiejszej perykopie. Zatem jeśli zachowujesz naukę Jezusa nie skosztujesz śmierci, bo masz inny pokarm, który daje życie.

Obraz Igor Link z Pixabay

Komentarz

%d