W nowości życia (ἐν καινότητι ζωῆς en kainotēti dzōēs)

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6,4)

συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.

Consepulti ergo sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quemadmodum suscitatus est Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus.

Cały wysiłek wielkopostny, dieta, modlitwy, rekolekcje, nabożeństwa, gesty dobroci mogą nam nadal towarzyszyć, abyśmy odnowionym życiem mogli się nadal cieszyć. Tę lekkość na ciele, pokój w duszy i życzliwość wzajemną możemy smakować również po Wielkanocy.

Komentarz