Świat (κόσμος kosmos)

Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. J 3,16

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam.

Świat w pismach Jana ma negatywną konotację (wybitnie negatywne wyrażenie – “ten świat”). Pomimo odrzucenia ze strony świata, znajdują się na nim ludzie, którzy odpowiedzieli wiarą na dzieło Jednorodzonego (por. J 1, 10-12). Jego miłość jest na tyle cierpliwa, że daje nadzieję światu na Jego poznanie. To zadanie przypadnie uczniom (por. J 17, 23).

Komentarz