Jeść/zgrzytać (τρώγω trōgō)

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: Kto jadał ze Mną chleb, uknuł przeciwko Mnie podstęp. (J 13,18)

οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

non de omnibus vobis dico ego scio quos elegerim sed ut impleatur scriptura qui manducat mecum panem levavit contra me calcaneum suum.

Słowo τρώγω (trogō)pojawia się w Nowy Testamencie sześć razy, z czego pięć w Ewangelii Jana. Występuje zawsze w kontekście spożywania Ciała (bardziej dosadnie mięsa – σάρξ) Chrystusa. W swoim znaczeniu odwołuje się najprawdopodobniej do wyrazów oznaczających ubytek, tudzież gryzienie, miażdżenie (τρίζω, τρίβος, τραῦμα). W rozdziale szóstym dzieła Jana, owo łapczywe spożywanie ma gwarantować życie wieczne (J 6,54), natomiast dziś jest ukazane jakby już na swój sposób warunkowane – można Chrystusa przyjmować i jednocześnie nie darzyć Go szacunkiem. Bóg współpracuje z człowiekiem i samo przyjmowanie Ciała Jezusa nie wystarczy, trzeba się jeszcze po bosku zachowywać.

Obraz z pixabay.com

Komentarz