Godzina (ὥρα hōra)

Lecz te (sprawy) powiedziałem wam, aby gdy przyjdzie godzina ich, pamiętaliście je, że Ja powiedziałem wam. Tych zaś wam z początku nie powiedziałem, gdyż z wami byłem. (J 16,4)

ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθʼ ὑμῶν ἤμην.

Sed haec locutus sum vobis, ut, cum venerit hora eorum, reminiscamini eorum, quia ego dixi vobis. Haec autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram.

W Janowej Ewangelii odnajdziemy różne znaczenia godziny. Będzie tam godzina 10-ta, jako godzina pierwszego spotkania, godzina 6-ta, jako godzina pragnienia, 7-ma – godzina uzdrowienia. Najbardziej nabrzmiała w znaczenie jest jednak godzina Jezusa. Mówi się w komentarzach o “godzinie chrystologicznej”. Nie chodzi o konkretną godzinę na zegarze, lecz o pewną rozciągłość czasu, w której Pan Jezus dokona aktu największej miłości, gdy odda życie z przyjaciół swoich. On czeka na tę godzinę już od pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej. Teraz przygotowuje do niej swoich uczniów, aby pamiętali i nie byli zaskoczeni, zbici z tropu. Tamta godzina jest też i nam dana, aby w jej rozciągłości umieścić nasze godziny życia, modlitwy, radości, cierpienia, upadków i przebaczenia.

Komentarz