Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dać (δίδωμι didōmi)

I Ja chwałę, którą dałeś Mi, dałem im, aby byli jedno, jak My jedno. (J 17,22)

κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν.

Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu (Dz 20,35). Takie słowa Pana Jezusa św. Paweł przywoływał wobec Efezjan, aby pomóc i nam uchwycić sens radości, która przenikała życie naszego Zbawiciela. Siedemnasty rozdział Ewangelii św. Jana jest przeniknięty tą radością z obdarowania. Darem jest poznanie, życie, Słowo, chwała, prawda, Imię, radość. Siedem darów, czyli pełnia, której doświadcza sam Jezus. Ostatecznie my sami jesteśmy darem, który Ojciec dał Synowi.

Komentarz

%d