Wstępować (עלה ʽālāh)

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,  Pan przy dźwięku trąby. (Ps 47,6)

עָלָ֣ה אֱ֭לֹהִים בִּתְרוּעָ֑ה יְ֝הוָֹ֗ה בְּקֹ֣ול שׁוֹפָֽר׃

Ascendit Deus in iubilo, et Dominus in voce tubae.

Wstępować (עלה ʽālāh), czasownik ten oznacza również „wchodzić”, „wzlatywać”, „unosić się”, w koniugacji hifil „wywyższyć”, „wynieść”, „wyciągnąć”. W języku obiegowym עלה (ʽālāh) w koniugacji qal znaczy przede wszystkim przesunięcie wzwyż. W konkretnym kontekście עלה (ʽālāh) może przyjmować bardzo różne odcienie znaczeń, ale zawsze rozumiane jako przesunięcie z pozycji niższej do wyższej. Często czasownik ten używany jest w znaczeniu przenośnym, jak na przykład, kiedy ktoś idzie do osoby wysoko sytuowanej społecznie.

W dzisiejszym Psalmie responsoryjnym (Ps 47) rdzeń ʽlh występuje trzy razy w momentach strategicznych: na początku (w.3) w formie przymiotnika „najwyższy”, w samym centrum (w.6) jako czasownik „wstępować” oraz na zakończenie (w.10) również w formie czasownikowej nifal „być najwyższym”. Cały Psalm wydaje się oscylować wokół ruchu wzwyż, który zawiera symbolikę tryumfalnej teofanii, która jest metaforą gloryfikacji. Będąc ruchem wznoszącym się z ziemi do nieba jest znakiem transcendencji Boga: „Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby”. Należy pamiętać, że tajemnica paschalna, w pismach Janowych i wczesnych hymnach chrześcijańskich, została wyrażona jako „wyniesienie”. Stąd krzyż, w Ewangelii Jana jest chwalebnym wyniesieniem Jezusa, który z krzyża, jak z tronu, króluje nad światem zbawionych. Nie zapominajmy, że przypieczętowaniem Paschy chrześcijańskiej jest wniebowstąpienie Jezusa, to znaczy wejście do chwały Ojca. Chwała ta rozprzestrzenia się po całej ziemi. 

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Mt 28,16-20) Zmartwychwstały Jezus spotyka się ze swoimi uczniami na wysokiej górze w Galilei i posyła ich z misją głoszenia i chrzczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, na podstawie władzy jaka Jezusowi została dana: „dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie…”. Jego nieobecność jest tylko pozorna, ponieważ jest innym rodzajem obecności, o której sam nas zapewnia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Komentarz