Być dobrej myśli (θαρσέω tharseō)

To powiedziałem wam, aby we Mnie pokój mieliście. W świecie ucisk macie, ale bądźcie dobrej myśli, Ja zwyciężyłem świat. (J 16,33)

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

Haec locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis; in mundo pressuram habetis, sed confidite, ego vici mundum.

Jeden raz ten czasownik pojawia się w Janowej Ewangelii. Znajduje się jakby w ostatnim akordzie wieczernikowych dialogów. To, co przed Jezusem, przed uczniami, będzie trudne. Jezus nie stosuje taktyki taniego pocieszania i poklepywania po ramieniu. Świat, czyli to wszystko, co się sprzeciwia Bogu, co Go odrzuca, już został pokonany. Stąd płynie nasza odwaga, śmiałość. Tu nabieramy otuchy. Dobre myśli rodzą się w spotkaniu ze Słowem, które daje życie.

Komentarz