Świadectwo (μαρτυρία martyria)

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. (J 21,24)

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

Hic est discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, et scripsit hæc: et scimus, quia verum est testimonium eius.

Najbardziej nam znanym jest świadectwo szkolne, czy też maturalne. Aby było ono jak najlepsze, potrzeba się porządnie natrudzić. Czasem graniczy to niemal z męczeństwem ucznia, rodziców, czy też nauczycieli. W takim też znaczeniu mówi o świadectwie św. Jan. Opisał, z niemałym wysiłkiem, cały trud Jezusa włożony w ukazanie nam i w odnowienie obrazu piękna Boga i człowieka. Dobre świadectwo kosztuje wiele wysiłku. Świadectwo Jezusa jest z czerwonym paskiem. Ale też św. Jan pozostawił nam swoje świadectwo. Mocno się postarał o jak najlepsze opowiedzenie i opisanie życia, świadectwa Jezusa. Bardzo dobrze zdał zarówno ustny, jak i pisemny egzamin. Wykazał, że jest dojrzałym uczniem.
My również chcemy pozostawić po sobie jak najlepsze świadectwo pięknego życia, dobrego słowa. Dobre świadectwo jest nadal w cenie.

Komentarz