Ukochany (ἀγαπητός agapētos)

Jeszcze jednego miał syna ukochanego, posłał go ostatecznie do nich, mówiąc że uszanują syna mojego. (Mk 12,6)

ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν· ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.

Adhuc ergo unum habens filium charissimum: et illum misit ad eos novissimum, dicens: Quia reverebuntur filium meum.

W centrum tej przypowieści odnajdujemy sekret Syna Bożego: jest posłany i ukochany przez Ojca. Sens Jego misji jest umocowany na fundamencie tej miłości, zapewne wzajemnej. Wyznanie miłości do Ojca Syn zarezerwował dla swojego intymnego czasu modlitwy. Dość często i wyraźnie słyszymy świadectwo o miłości Ojca do Syna. Jezus nie mówi publicznie, że kocha Ojca. Jest to Jego sekret. Ktoś, kto kocha Jezusa i kocha Ojca zostanie wprowadzony w tę bliskość.

Komentarz