Mylić się (πλανάω planaō)

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie. (Mk 12,27)

οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πολὺ πλανᾶσθε.

non est Deus mortuorum sed vivorum vos ergo multum erratis.

Dzisiejsze słowo można też tłumaczyć jako “być poza drogą”. To błądzenie, czy “zbaczanie” z drogi, jest wynikiem nieznajomości Pisma i Bożej mocy (w. 24). I jak zwykle w rozmowie o prawie, kiedy nie ma odniesienia do Osoby, pozostaje ono niezrozumiałe i bez sensu.

Komentarz