Rola (ἀγρός agros)

Przedłożył im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. (Mt 13,24)

Ἄλλην παραßολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, Ὡµοιώθη ἡ ßασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρµα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.  

Aliam parabolam proposuit illis, dicens: Simile factum est regnum cælorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo.

Rola jest to ziemia uprawiona pod zasiew. Zmieniają się zasady uprawy roli, ale jedno jest stałe, plon przynosi tylko ziemia uprawiana, kultywowana.
Człowiek jest dobrą ziemią, zdolną do przynoszenia dobrych plonów. Należy więc dbać o siebie, troszczyć się o własne poletko, o dobry stan duszy i ciała. Tak dysponowani zrealizujemy w życiu to, do czego jesteśmy przeznaczeni: wypełnimy wolę Bożą, którą jest nasze zbawienie. Przyniesiemy chwałę Bogu, wyplenimy chwast grzechu i osiągniemy szczęście. To jest błogosławiony trud codziennej troski o naszą rolę.

Komentarz