Podobny (ὅμοιος homoios)

Inną przypowieść przedłożył im: Podobne jest Królestwo Niebios ziarnu gorczycy, które wziąwszy człowiek posiał na polu swoim. (Mt 13,31)

Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·

Aliam parabolam proposuit eis dicens: Simile est regnum cælorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo:

Słuchając od kilku dni przypowieści z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, uczymy się odkrywać podobieństwo między realizmem życia, zjawisk, doświadczeń ludzkich a sposobem obecności, działania Tego, który jest w niebie. To najprostszy i najbardziej skuteczny sposób uczenia się Królestwa Bożego. Równie dobrze moglibyśmy kontynuować tę listę przypowieści. Królestwo Niebieskie podobne jest do drzewa zasadzonego na brzegu potoku. Liście jego nie więdną i wydaje owoc w swoim czasie.

Komentarz