Czuwać (γρηγορεύω grēgoreuō)

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25,13)

Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.

vigilate itaque quia nescitis diem neque horam.

Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy czuwam na przyjście Pana jest to, jeśli jestem w stanie przyjąć Go w każdym momencie w Eucharystii.

Komentarz