Wołanie (κραυγή kraugē)

Połową zaś nocy wołanie stało się: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie jego. (Mt 25,6)

μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.

Media autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit, exite obviam ei.

Czytając to zdanie, może zrodzić się pytanie: Kto to jest ten, który woła? Jest ktoś, kto czuwa, gdy inni śpią, nawet mądre panny. Jest ktoś, kto poprzedza oblubieńca, kto jest blisko niego, jest jego przyjacielem. Był nim św. Jan Chrzciciel, gdy wołał na pustyni. Byli wcześniej prorocy. Lecz pierwszym wołającym jest w nas Duch Święty. Oblubienica i Duch wołają: Przyjdź. Kościół w jedności Ducha Świętego ogłasza, że Oblubieniec-Chrystus był, jest i przychodzi.

Komentarz