Ponad (ὑπὲρ hyper)

Nie jest uczeń ponad nauczyciela, wykształcony zaś wszystkim będzie jak nauczyciel jego. (Łk 6,40)

οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.

Non est discipulus super magistrum; perfectus autem omnis erit sicut magister eius.

Kolejny raz Ewangelia wprowadza zdrowy porządek w relacjach. Nietrudno zauważyć, że w ludzkiej naturze istnieje tendencja do wywyższania się. Ostatecznym wymiarem naszej doskonałości, dojrzałości, jest Jeden Pan i Nauczyciel. On przyszedł nas nauczyć pokory poprzez własne uniżenie. Jednego mamy Mistrza, który nigdy nie wprowadza w błąd. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. (J 3,31)

scenic view of sky during sunset
Photo by Rahul Pandit on Pexels.com

Komentarz