Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dawać (δίδωμι didōmi)

Patrzcie więc, jak słuchacie: Temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma i to, coś się wydaje mieć, będzie zabrane od niego. (Łk 8,18)

Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπʼ αὐτοῦ.

Videte ergo quomodo audiatis: qui enim habet, dabitur illi; et, quicumque non habet, etiam quod putat se habere, auferetur ab illo.

Ewangelia ciągle nas zaskakuje nowym porządkiem. Właściciel winnicy zrównał wszystkich najemników. Ten, kto miał 10 talentów, dostał jeszcze jeden. Ojciec miłosierny obsypał dobrocią marnotrawnego syna. Dziś, temu, który posiada, będzie jeszcze dodane. To wszystko wykracza poza nasze wyobrażenia, poza nasze miary sprawiedliwości. Jest jeszcze jedno zaskoczenie. Chodzi o zabranie temu, co mu się wydaje, że ma. Co można zabrać temu, kto nie ma? Może chodzi o to, że zastanie mu zabrana iluzja posiadania. W tym wypadku jest to zbawienne. Nie da się życia budować na iluzji, gdyż wcześniej, czy później, zostanie zdemaskowana. Oby prawda Ewangelii uwolniła nas od tego, co mi się wydaje, a dodała mi światła, bym dostrzegał realne obdarowanie.

woman in white shirt and brown skirt standing on purple flower field
Photo by Baraa Jalahej on Pexels.com

Komentarz

%d