Świadectwo (μαρτυρία martyria)

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? (J 1,19)

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν σὺ τίς εἶ.

Fragment Ewangelii, który dziś czytamy, w dziele janowym znajduje się tuż po prologu. Choć to dopiero dziewiętnasty werset, to już dwukrotnie zostaje wspomniana postać św. Jana Chrzciciela i to w kontekście dawania świadectwa. Greckie słowo μαρτυρία (świadectwo) jest niezwykłe. Do języka łacińskiego przeszło już jako określenie osoby (martyr) i oznacza nie tyle świadka, ile męczennika. Przykład św. Jana Chrzciciela pokazuje nam, że dawanie świadectwa o Jezusie trzeba mieć we krwi… i wręcz ją czasami dla Niego przelać, aby móc żyć w pełni prawdy. A każde nasze codzienne męczeństwo dla Jezusa, niech nam przypomina, że jesteśmy Jego Krwi.