Ryba (ἰχθύς)

Jednym z najstarszych symboli chrześcijaństwa jest ryba. Nie jest to spowodowane opisem cudów Jezusa, w których owo zwierzę występuje. Ma to związek z akrostychem (pozdrowienia dla polonistów i filologów wszelkiej maści;) ΙΧΘΥΣ, którego znaczenie to Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ (Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel). W dzisiejszej Ewangelii Jezus zestawia ze sobą przeciwstawieństwa: chleb, który człowieka nasyci i kamień, który zdecydowanie do jedzenia się nie nadaje. Kolejnym przykładem jest ryba i wąż. Można się tutaj pokusić (nota bene) o alegoryczne potraktowanie tego przykładu. Ryba jako przykład Chrystusa i wąż jako kusiciel i konkretne stworzenie (הנחש). Ujęcie tych zestawień w taki sposób wydaje się aktualny w każdej epoce. Człowiek zawsze może przybliżać siebie lub innych do Boga, albo wystawiać na działanie złego. Skoro jednak, mimo naszej niedoskonałości, potrafimy czynić dobro, to o ile bardziej Bóg zatroszczy się o nas. Warto każdego dnia i mimo wszystko pamiętać, że jesteśmy w Jego ręku.

Źródło: pixabay.com

Rosnąć/powiększać się (ἐπαθροίζω)

24.02.2021 r., Łk 11, 29-32

Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζοµένων ἤρξατο λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σηµεῖον ζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ µὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνᾶ.

Gdy tłumy się powiększały, zaczął mówić: „To pokolenie jest pokoleniem złym. Domaga się znaku, ale będzie im dany jedynie znak Jonasza. Łk 11, 29

Jezus nie potrzebuje reklamować się wśród ludzi, nie wygłasza żadnych pochwał w stosunku do tych, którzy do Niego przychodzą i powiększają grono słuchających (swoją drogą słówko epathroizó występuje w tylko w tym miejscu w całej Biblii). Nie „głaszcze po główce” nowo przybyłych i może budzić zdumienie, a nawet szok, że Chrystus ocenia to pokolenie jako złe (ponera), bo wśród słuchających byli z pewnością tacy, którzy przyszli słuchać Nauczyciela. Jezus o nich nie zapomina i posługuje się hiperbolą, żeby podkreślić z jakim złem się spotyka.

Niezmiennie to Chrystus pozostaje najbardziej wymownym znakiem, bez którego nie ma zbawienia.

Paplać (βατταλογέω)

Modlący się nie paplajcie jak poganie, wydaje się im, że w wielomówstwie będą wysłuchani. (Mt 6,7)

Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

Tendencja do zagadywania i opowiadania wszystkiego wszystkim jest jak obłok bez deszczu, ogień bez ciepła, chleb bez smaku. Pozwól najpierw by cisza i samotność przepłynęły przez Twoje serce. Wtedy będzie gotowe przyjąć Ojcowskie przytulenie, przebaczenie. Wtedy poznasz smak chleba po wszystkie dni.

Symbolem gadatliwości w bestiariuszu chrześcijańskim jest żaba. Pewien artysta rzeźbiarz ozdobił żabami poręcz prowadzącą do ambony, aby przypominać kaznodziejom by nie zagadali słuchaczy i Pana Boga mówieniem wszystkiego co wiedzą. Więc zamilknę wobec Ojca. On wie.

Zbudować (οἰκοδομέω)

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς

I Ja tobie mówię, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielne nie przemogą go.

Dosłownie czasownik ten oznacza budowanie domu. Jezus znał się na ciesielce, miał fach w ręku, wyuczony pewnie przy św. Józefie. Jednak On mówi o innej budowie. Jego dziełem jest Ecclesia – Oblubienica. Tajemnica więzi z Nim samym i pomiędzy nami. Jesteśmy Jego dziełem. Wspólnota Kościoła nie może istnieć sama z siebie. Zawsze będzie brakować dopasowania charakterów, zderzymy się a czasem rozbijemy o słabość swoją lub innych, zaboli nas do szpiku grzech (oby!). Lecz jeśli zabraknie Jezusowej ręki, mocy Ducha Świętego to Kościół legnie w gruzach. Ale przecież Pan mówi, że nie zabraknie. Moc bram piekielnych nie powstrzyma Życia.

Czas (καιρὸς)

καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

I głosił, że wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boga: Zmieniajcie myślenie i wierzcie w ewangelię (Mk 1,15)

O czasie tyle już powiedziano. Mowią o nim fizycy, filozofowie, filolodzy. Natura, kierunek, upływ – to wszystko byłoby stratą czasu, gdybyśmy utracili poczucie czasu jako daru. Bóg wszedł w nasz ludzki czas aby z nami się umówić na godzinę spotkania, bliskości, żebyśmy się z Nim nie rozminęli. On zawsze jest na czas a dla nas czas najwyższy wstać i pójść na spotkanie z Ewangelią. Jest nią sam Jezus Chrystus. Tak z pewnością twierdzi św. Marek: „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.” (Mk 1,1)

Wstawszy (αναστας)

Wstawszy (αναστας)
Łk 5, 27
Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zaś zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.


Jak mi się ciężko dziś wstawało, tak trudno mi było oderwać się od poduszki. A przecież wiem, że z poduszką nie należy dyskutować. Zapomniałem, że po wstaniu czeka mnie piekny, nowy dzień, nowe życie. Lewi Mateusz, natychmiast odkleił się od pieniędzy (a pamiętajmy, że pieniadze każdy lubi) zostawił wszystko, wstał i poszedł w nowe życie. Jedno słowo „wstał” wyraża największą prawdę naszej wiary: Chrystus wstał! Autorzy biblijni pokochali to słowo „wstał” i ono stało się centrum nie tylko ich opowiadań, ale głównie ich życia. Trzeba wstawać rano, z fotela, ze złych nawyków i przywiązań, z nienawisci, nieprzebaczenia, niezgody. Dzięki temu wysiłkowi wstępujemy w nowe życie.

Oblubieniec (νυμϕίος)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφʼ ὅσον μετʼ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπʼ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν

I powiedział im Jezus: nie mogą synowie komnaty weselnej smucić się jak długo z nimi jest oblubieniec, przyjdą zaś dni gdy zostanie zabrany od nich oblubieniec i wtedy będą pościć. (Mt 9,15)

Bóg nauczył nas języka miłości, gdyż On sam jest Miłością. Pan Jezus siebie nazywa Oblubieńcem i całego siebie angażuje w kochanie Oblubienicy – Kościoła. Wydał siebie całego aby wyznać tę miłość. Tak naprawdę to tylko te dni: od Jego pojmania do zmartwychwstania to czas postu, gdyż wtedy został zabrany. Ale tylko ten pości kto prawdziwie kocha i jest kochany. W innych wypadkach to tylko sztuka odchudzania.

Czy to kroki w stronę Oblubieńca?

Wziąć/podnieść (αἴρω)

Miłosierdzie może otrzymać tylko ktoś, kto ma świadomość swojej grzeszności. Nie jest to rzecz zbyt łatwa, bo przyznanie się do porażki i do tego, że się nie jest tak dobrym jak się myślało, wymaga sporej odwagi. Pan Jezus mówi dziś o wzięciu swego krzyża i pójściu za Nim (towarzyszeniu Mu). Słowo αἴρω znaczy wziąć nieść, podnieść, ale także jako hebraizm, odpokutować grzech. Może właśnie na tym polega tracenie naszego życia (ψυχή), że przyznajemy się do tego, że mamy też zło w sobie? Jeśli tak, to tylko bycie z Jezusem może mi pomóc unieść ten ciężar.

Pojednać (καταλλάσσω)

17.02.2021 r., 2 Kor 5, 20 – 6, 3

ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσßεύοµεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι’ ἡµῶν· δεόµεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ.

W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: dajcie się pojednać z Bogiem! 2 Kor 5, 20

Katallassó pierwotnie oznaczało wymianę monet, później zmianę z wrogości na przyjaźń (jak opisuje to słownik Stronga). Św. Paweł używa tego wyrażenia w stronie biernej, co oznacza, że ja sam nie jestem w stanie pojednać się z Bogiem. Nie mam takiej mocy i siły. Tylko Bóg może mnie pojednać ze sobą.

Może być tak, że nie chcę zerwać z grzechem, bo mi z nim „dobrze” – jest przyjemny, mam z niego „korzyści”. Pytanie czy chcę, żeby Bóg pojednał mnie z Sobą.

Jeden chleb (εἷς ἄρτος)

Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθʼ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.

I zapomnieli wziąć chleby i jeśli nie jeden chleb mieli ze sobą w łodzi.

W pierwszym momencie przychodzi na myśl pieśń eucharystyczna: „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało…” Uczniowie realnie mieli jeden chleb, nad którym dywagowali, kto ma go zjeść, kto będzie pościł, dlaczego zapomnieli i kto jest za to odpowiedzialny itd. W tego typu sytuacjach często dominuje napięcie, nieporozumienie.

Ten jeden chleb w ich oczach był znowu obrazem braku. Jak szybko zapomnieli 12 i 7 koszów ułomków. A Pan Jezus ma cierpliwość by ich karmić i przypominać, że przy Nim i z Nim nawet jeden chleb wystarczy dla wielu.