Właściwy moment (καιρός kairos)

Powiedział: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Mój właściwy moment jest blisko; u ciebie chcę urządzić Paschę z Moimi uczniami. (Mt 26,18)

ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα µετὰ τῶν µαθητῶν µου.

Wyrażenie czas jest bliski (w Biblii Tysiąclecia) można tłumaczyć jako właściwy moment, i jako taki występują jedynie u Mateusza. Kairos występuje w scenie z dwoma opętanymi (Mt 8,29) i w przypowieści o kąkolu (Mt 13,30). Stąd można wnioskować, że kairos jest momentem zniszczenia zła, jest dniem Pana. Podczas gdy Judasz i arcykapłani “szukają sposobności” (eukaria – dobrego momentu, Mt 26,16), Jezus ogłasza bliskość czasu, czyli śmierci i zmartwychwstania.

Komentarz