Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Czuwać (γρηγορέω grēgoreō)

Wtedy mówi im, otoczona smutkiem jest dusza Moja aż do śmierci, trwajcie tu i czuwajcie ze Mną. (Mt 26,38)

τότε λέγει αὐτοῖς· περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετʼ ἐμοῦ.

tunc ait illis tristis est anima mea usque ad mortem sustinete hic et vigilate mecum.

W tych godzinach Jezus pragnie, aby z Nim być, trwać w Jego miłości i przy Nim, w Jego smutku. Aby nie był otoczony tylko smutkiem, lecz naszą przyjaźnią. Dlatego wybrał tych trzech bliskich. Smućcie się z tymi, którzy się smucą, aż do śmierci, aż do umierania, aby mogło objawić się ZMARTWYCHWSTANIE.

Komentarz

%d