Według (κατὰ kata)

Powiedziała zaś Maryja: Oto służka Pana; oby mi się stało według słowa twego. I odszedł od Niej Anioł. (Łk 1,38)

εἶπεν δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπʼ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Od dnia zwiastwowania miarą, punktem odniesienia dla życia Maryi stało się Słowo Boga w sposób nieodwołalny. “Według” tzn., że również i ja mam stawiać swoje pomysły, zamiary, decyzje, działanie w całym spektrum światła, które emanuje z Biblii. Tam jest zawarta mądrość Boża, tam się objawia Miłość i pełnia życia.

Droga wiary zakłada rozwój, w którym coraz wyraźniej będę żył według Słowa. Ono jest klarowne i ciągle czyta moje życie. Jest adekwatne do aktualnej mojej historii i Kościoła.

Niech się nam stanie według wielkiego miłosierdzia Twego, Panie!

Spotkany dziś w szarym jeszcze lesie.

Komentarz