Zawiesić (κρεμάννυμι kremannymi)

Na tych dwóch przykazaniach całe prawo jest zawieszone i prorocy. (Mt 22,40)

ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.

In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetæ.

Cnoty kardynalne biorą swoją nazwę od łacińskiego słowa cardus (zawias). One porządkują relacje międzyludzkie. Podobnie, przykazania miłości nadają sens, znaczenie, wszelkiemu prawu. Misja proroków, tych którzy słuchają i głoszą Słowo Boga, nie miałaby znaczenia, gdyby nie miłość. Ona jest fundamentem, źródłem.

Komentarz