Jest konieczne (δεῖ dei)

Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego. (J 3,14)

καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

et sicut Moses exaltavit serpentem in deserto ita exaltari oportet Filium hominis.

Z dzisiejszej perykopy można wyciągnąć wniosek, że śmierć Pana Jezusa była wręcz konieczna do dzieła zbawienia. Już samo słowo δεῖ sugeruje pewne dokończenie tego, co wymagane, by osiągnąć upragniony skutek. Zresztą sam źródłosłów jest dość istotny, gdyż δέω oznacza złączyć, wiązać coś. Dla Tego, Który jest życiem, nieobce staje się też doświadczenie śmierci, abyśmy mogli życie wieczne odzyskać. W ten sposób wszystko zostaje domknięte.

Komentarz