Każde słowo (πᾶς ῥῆμα pas rēma)

On (Jezus) zaś rozsądziwszy powiedział: Jest napisane: Nie z chleba jedynie będzie żył człowiek, ale wszystkimi słowami wychodzącymi przez Usta Boga. (Mt 4,4)

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· γέγραπται· οὐκ ἐπʼ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλʼ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

qui respondens dixit scriptum est non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.

Pan Jezus przywołuje świadectwo Słowa Bożego jako odpowiedź na pierwszą pokusę. Dlatego św. Mateusz w tym miejscu cytuje Septuagintę Pwt 8,3. Liczba mnoga od słowa ῥῆμα (rema) jest przełożeniem z hebrajskiego słowa “mocah”, co dosłownie znaczy punkt wyjścia, wyjście, droga wyjścia, wypowiedź, oświadczenie, lub też źródło, zdrój.

Każde słowo w Biblii jest jak źródło, gdyż wyszło z Ust Boga. Ono ożywia, jest ciągle życiodajne. Karmi moją wiarę, pokrzepia serce, rozwesela duszę. Mam szansę stać się jak zroszony ogród, jak źródło wód, co nie zawodzi brakiem (zob. Iz 58,11). Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej na życie wieczne (J 4,14).

Komentarz