Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dokończyć (πληρόω plēroō)

Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do słuchającego [Go] ludu, wszedł do Kafarnaum. (Łk 7,1)

ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ.

Pan Jezus nie zostawia spraw niedokończonych. Podejmuje wszystko od początku do końca. Dlatego Jego nauczanie słuchającego ludu dochodzi do pełni. Dosłownie wypełnił wszystkie słowa.

Pojawia się tam czasownik πληρόω pleroo – uczynić pełnym, wypełnić. Dziś Pan pragnie, aby Jego Słowo mnie napełniło od początku do końca dnia, od pierwszego poruszenia dobrego pragnienia, aż do spełnienia.

Komentarz

%d