Odrodzenie (παλιγγενεσία palingenesia)

Jezus zaś powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy zaczęliście towarzyszyć Mi w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieka  na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. (Mt 19,28)

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit Filius hominis in throno gloriae suae, sedebitis et vos super thronos duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel.

Szyk zdania w tekście oryginalnym podpowiada, że to odrodzenie już się dokonuje. Ci, którzy idą za Jezusem i z Nim współtworzą to, co nowe: nowe niebo i nową ziemię (zob. Ap 21,1). Wybrany rzeczownik jest złożeniem przysłówka πάλιν (palin – znów) oraz rzeczownika γένεσις (genesis – zrodzenie) i wskazuje na początek zbawienia świata wraz z każdą historią żyjących na nim ludzi. Źródłem tej przemiany jest Wcielenie Słowa, które przyjęło ludzką naturę. Syn Człowieczy ma więc władzę nad każdym człowiekiem, gdy na świat przychodzi. Ta władza sądzenia polega na oddzieleniu w każdym z nas tego, co jest szlachetnym ziarnem dobra od pozorów i kłamstwa, i zła, którego obrazem są puste plewy. Ziarno Ewangelii skrywa w sobie dynamizm wzrostu nowego życia w Chrystusie.

http://www.pexels.com

Komentarz