Koniec wieku (συντέλεια ὁ αἰῶνος synteleia ho aiōnos)

Uczcie ich zachowywać wszystko, ile przykazałem wam, i oto Ja z wami jestem wszystkimi dniami, aż do skończenia wieku. (Mt 28,20)

διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ⸉μεθʼ ὑμῶν εἰμι⸊ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Słowo “skończenie” można z oryginału dosłownie przetłumaczyć opisowi w następujący sposób: “razem osiągnąć cel”. Wszystko się dopełni i odsłoni swoją wartość. Dopełni się wiek, czyli czas. Dopełni się nasze życie, osiągnie cel. Miłość dojdzie do kresu, tzn. do spełnienia i spełniania się w wieczności.

I ujrzycie Syna Człowieczego na obłokach przychodzącego.

Komentarz